Search

תקנון מכללת רטר

_____________________________________________________________________________________________________________________________
www.retter.co.i
1
תקנון מכללת רטר
תעודות ההשתתפות בכל דרגת NLP ניתנות מטעם המכללה
למשתתפים שנכחו ב- 90% מהמפגשים.
זכאות לתעודות הניתנות מטעם מכללת רטר
קריטריונים לקבלת תעודות של 'מתמחה בדמיון מודרך' ותעודה בין-לאומית של ' Practitioner NLP '
1 . הגעה בזמן למפגשים, השתתפות ב- %90 מהמפגשים וסיום קורס פרקטישינר
כל משתתף יכול להחסיר לכל היותר שלושה מפגשים בקורס חצי יומי, או יום וחצי בקורס היומי. מי
שמחסיר שיעור יכול להשלים את החומר על ידי צפייה בקורס המצולם באתר, אולם השלמה זו לא
תיחשב כנוכחות. על המחסירים מעבר לשלוש פגישות להגיע פיזית לקורס המתקיים במקום אחר בארץ
או בקורס הזום, ולהשתתף גם בתרגולים. את ההשלמה יש לתאם עם המשרד על מנת לוודא שהחומר
החסר יילמד באותו המפגש, וליידע על כך את מנחה הקורס שבו מעוניינים לצפות. לאחר השלמה בקורס
אחר יש לדווח על כך לאסיסטנט האחראי על רישום הנוכחות כדי שיציין זאת כ'נוכחות'.
יש שני מפגשים שאותם לא ניתן להשלים. מפגש 13 – פתיחת הילדות ומפגש 28 – סיום הקורס. בפגישות
אלו יש אינטימיות רבה בקבוצה. כניסת סטודנט שאינו חלק מהקבוצה עלולה לפגוע בלכידות הקבוצתית.
2 . הצלחה במבחן הסמכה לדרגת ' actitionerPr NLP ' )המבחן עם חומר פתוח(
בשיעור האחרון של הקורס יתקיים מבחן קצר לסיכום החומר. מכללת רטר חברה בלשכת ה- NLP
הישראלית ועומדת בדרישות ההסמכה שלה. מבחן זה נדרש ע"י הלשכה.
3 . הגשת 25 דוחות תרגול לפי ההנחיות הבאות:
א. את הדוחות יש למלא על גבי הטופס של הגשת הדוחות הנמצא בחוברת העבודה וגם בספרייה לתלמידי
קורס פרקטישינר שבאתר האינטרנט של המכללה.
ב. מומלץ להתחיל להגיש דוחות על התרגולים אחרי המפגש השביעי. מאוד לא מומלץ לדחות זאת לאמצע
הקורס )אחרי המפגש ה- 14 .)
ג. יש להגיש את הדוחות בתוך שבוע מיום התרגול לכל המאוחר. אין לקיים יותר משתי פגישות עם מונחה
שטרם התקבל סופרוויז'ן עבורו. אין להגיש לבדיקה יותר מחמישה דוחות בשבוע או בבת אחת.
ד. יש לקיים לפחות סדרה אחת של שבע פגישות ויותר עם אותו המונחה.
ה. יש להגיש דוחות על לפחות 90% מהתהליכים הנלמדים. אין להגיש יותר משלושה דוחות על אותו
תהליך, אלא עם צוין אחרת ב'טבלת המעקב' המופיעה בסוף החוברת.
ו. דוח שרמתו נמוכה, שהוגש באיחור או שאין בו שימוש בדמיון מודרך וב- NLP לא ייכלל במניין
הדוחות.
ז. האסיסטנטים יבדקו דוחות, ללא תשלום, עד שלושה חודשים מתום הקורס. לאחר מכן יש למצוא
אסיסטנט/ית שימשיכו לבדוק דוחות, בדרך כלל בתשלום של 50 ₪ לדוח.
4 . שיקול דעת של צוות המכללה: מכללת רטר שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק תעודות גם
למשתתפים שעמדו בדרישות המצוינות לעיל, אך רמתם המקצועית אינה מספקת או שחרגו מכללי
האתיקה שמחייב המקצוע.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
www.www.retter.co.il ן [email protected] 052-9688224 מענה 24 שעות ביממה ן יודפת, ד.נ. משגב, מיקוד: 20180 ן
2
5 . המלצה לקבל סדרה של 12 מפגשים )לא חובה(: כדאי לעבור סדרת מפגשים עם אותו מנחה. זה יכול
להיות משתתף מקורס אחר או מקבוצתך שיש לך כימיה איתו/ה. מכללת רטר תחלק רשימות של
משתתפי קורס המסטר הגרים באזורך, חלק מהמשתתפים יוכלו לקבוע איתם. הפגישות יתקיימו ללא
תשלום. מי שיעביר לך את סדרת המפגשים יגיש על כך דוחות שבהם לא מצוין שמו/ה המלא של המונחה
אלא רק שמו/ה הפרטי )המשתתפים מחויבים לשמור על סודיות, כמו גם האסיסטנטים שבודקים את
הדוחות(. ניתן לקבל את הסדרה בתשלום גם מבוגרי המסלול. על הבוחרים באפשרות זו לפנות למשרד.
6 . המלצה: לפתוח כרטיס מטפל )חינמי( באתר המכללה, להצטרף לקבוצת הפייסבוק הסגורה המיועדת
לבוגרי מכללת רטר בלבד, ולהיות חברים בלשכת ה- NLP הישראלית.
קריטריונים לקבלת תעודת 'מנחה בדמיון מודרך' ותעודה בין-לאומית של ' Master Practitioner NLP '
1 . הגעה בזמן, השתתפות ב- %90 מהמפגשים וסיום קורס מסטר פרקטישינר. השלמות ניתן לבצע כמו
בקורס פרקטישינר, ניתן להשלים כל מפגש פרט למפגש הסיום ) 28 .)
2 . העברת דמיון מודרך לכל הקבוצה
במהלך הקורס, המשתתפים מתבקשים לכתוב שני דמיונות מודרכים. אחד מהם יועבר לקבוצה
במהלך הקורס.
3 . השתתפות פעילה במצגות האישיות בסוף הקורס
בסוף הקורס מעבירים המשתתפים מצגות אישיות. פרטים על כך יימסרו במהלך הקורס.
4 . מתן סדרת הנחיות אחת לפחות למשתתף/ת מקורס פרקטישינר וסיומה באופן מתוכנן
משתתפי קורס פרקטישינר יקבלו רשימת מנחים מקורס מסטר פרקטישינר, והם יצרו עימכם קשר.
באחריותכם להיות אקטיביים מספיק כדי למצוא מונחה. אם לא פונים אליכם, תוכלו לקבל עזרה
ממנחה/ת הקורס, מהמשרד, או לפרסם עצמכם באתר המכללה. יש להתייחס לסדרת הפגישות
ביראה ובכבוד הראויים ליחסי מנחה מונחה. להגיש דוחות על פגישות אלו ולקבל עליהם סופרוויז'ן.
חשוב לסיים את סדרת המפגשים כשהמטרה )תוצאה( מושגת, או באופן מתוכנן והדרגתי אחר.
5 . הגשת 25 דוחות תרגול – על גבי טופס המיועד לקורס מסטר פרקטישינר. ההנחיות זהות להנחיות
בקורס פרקטישינר. בקורס מסטר פרקטישינר לא ניתן להגיש דוחות על תהליכים שנלמדו בקורס
פרקטישינר. אם מקיימים למשל את עשר השאלות, אין להגיש על כך דוח, אלא לציין זאת בפני
האסיסטנט. לא ניתן להגיש יותר משני דוחות על אותו התהליך, זאת כדי שתתרגלו מגוון רחב ככל
שניתן של תהליכים. יש להגיש דוחות על לפחות 90% מהתהליכים הנלמדים. יש לקיים לפחות סדרה
אחת של עשר פגישות או יותר עם אותו המונחה. האסיסטנטים מחויבים לבדוק דוחות במהלך הקורס
ועד שלושה חודשים מסיומו )ובקורס המרוכז עד שישה חודשים(. הגשת דוחות לאחר מכן היא
באחריותכם. ניתן לבקש ממי שבדק/ה את הדוחות עד כה אם ברצונו/ה להמשיך ולבודקם תמורת תשלום )נהוג
לגבות 50 ₪ עבור בדיקת כל דוח(. אם פתרון זה אינו מסתדר יש למצוא אסיסטנט/ית אחר/ת שיבדוק את
הדוחות הנותרים. לשם כך ניתן להיעזר בשירותי המשרד.
6 . הצלחה במבחן הסמכה לדרגת ' actitionerPr asterM NLP ' )המבחן עם חומר פתוח(
7 . המלצה להיות משתתפים פעילים בתרגילי הצפייה. תרגילי הצפייה מאפשרים למשתתף שצופים בו
ללמוד רבות על דפוסי תקשורת ולשפר את רמת ההנחיה שלו.
8 . שיקול דעת של צוות המכללה.
9 . לבעלי דרגת מסטר, מומלץ ליצור כרטיס מטפל באתר המכללה וליהנות מבמה פרסומית זו. להצטרף
לקבוצת הפייסבוק הסגורה לשם מתן וקבלת סופרויז'ן ולהיות חברים בלשכת ה- NLP הישראלית.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
www.www.retter.co.il ן [email protected] 052-9688224 מענה 24 שעות ביממה ן יודפת, ד.נ. משגב, מיקוד: 20180 ן
3
הקריטריונים לקבלת תעודת ' NLP Trainer '
1 . סיום כל הדרישות לקבלת דרגת ' Master Practitioner NLP ', וקבלת התעודה.
2 . הגעה בזמן, השתתפות ב- 90% מקורס ' NLP Trainers Training ' ובמהלכו העברת 4 – 5 פרזנטציות.
3 . הנחיית סדנה של חמישה מפגשים והגשת חמישה דוחות שילוו את תהליך הקמת הקבוצה והנחייתה.
4 . הצלחה במבחנים שבסוף הקורס )מבחן בכתב, מבחן פרזנטציות ומבחן של העברת תהליך NLP לקבוצה(.
סופרוויז'ן )הדרכה מקצועית(:
משתתפי הקורסים זכאים לקבל סופרוויז'ן מצוות האסיסטנטים של הקורס. האסיסטנטים בודקים את
הדוחות וניתן לפנות אליהם גם לקבלת ייעוץ. בתאום עם האסיסטנט/ית ניתן לפנות גם למנחה הקורס.
בוגרי המסלול מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק הסגורה "קהילת מכללת רטר – סופרוויז'ן אונליין
ושיתוף". הקבוצה תוססת מאוד ויש בה חוכמת המונים רבה. ניתן גם פגישת סופרוויז'ן אישית או לקבל
ייעוץ טלפוני בתשלום עם כל אחד מצוות המנחי הקורסים במכללה.
אסיסטנטים
הקריטריונים לבחירת אסיסטנטים:
1 . עדיפות תינתן למשתתפים שתרגלו רבות והוכיחו בקיאות בחומר שנלמד.
2 . מנחה הקורס הוא שבוחר את צוות האסיסטנטים שילוו את הקורס.
3 . עדיפות תינתן למשתתפים בקורס ' NLP Trainers Training .'
4 . בכל קורס, על האסיסטנט להיות לפחות בדרגת NLP שאליה מכשיר קורס זה.
5 . במידת הצורך יבחר מנחה הקורס אסיסטנטים שאינם עומדים בקריטריונים אלו.
תפקידי האסיסטנטים:
מעבר על דוחות מתחילת השנה ועד שלושה חודשים מתום הקורס. מתן סופרוויז'ן, מילוי 'כרטיסיית מעקב'
עבור כל משתתף שמגיש דוחות לבדיקה והעברת הכרטיסייה למשרד בתום השנה. השלמת חומר לימודי
למשתתפים שהחסירו פגישות, ובקורס המסטר פרקטישינר – מעבר על ההדמיה שאותה יעביר בקורס. ארגון
רשימת נוכחות, תורנויות וסידור האולם. האסיסטנטים יקבלו הדרכה ממנחה הקורס בנוגע למתן
הסופרוויז'ן וישתפו אותו בהתקדמות של המשתתפים.
הנחות והחזרים כספיים
קרנות השתלמות למורים בשנת שבתון: מורי הסתדרות המורים זכאים לארבע שעות השלמה )רשות(. מורי
הסתדרות המורים שהם מורים לחינוך מיוחד, או פארה-רפואיים )ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת, מטפלים
בהבעה ויצירה( זכאים לארבע שעות חובה. מורי ארגון המורים זכאים לארבע שעות חובה ועוד שעתיים
השלמה )ההחזר מהקרן עבור כל שעה היה בעבר 880 .)₪
פורשי צה"ל: משרד הביטחון משתתף ב- 3000 ₪ משכר הלימוד עבור פורשי צה"ל.
הנחות שמעניקה מכללת רטר
1 . רישום מוקדם – המקדימים להירשם נהנים מהנחות. יש לעקוב אחר פרסומי המכללה בנושא.
2 . "חבר מביא חבר" – כל אדם המגיע לקורס בשל המלצה של לומד במכללה, מזכה את הלומד בזכות ללמוד
עוד בחינם או בהנחה משמעותית. ניתן לצרף משתתפים לקורס עד למפגש החמישי. זה מפרט ההטבות:
– חבר אחד מזכה בסדנת העשרה בחינם )שיפור התקשורת הזוגית בכלי NLP או תמיכה במתמודדים עם מחלת הסרטן(
_____________________________________________________________________________________________________________________________
www.www.retter.co.il ן [email protected] 052-9688224 מענה 24 שעות ביממה ן יודפת, ד.נ. משגב, מיקוד: 20180 ן
4
– 2 חברים מזכים בשתי סדנאות, או בהתמחות בחצי מחיר ) NLP לילדים נוער ו- ADHD , טיפול בטראומה או תהליכי
NLP לירידה במשקל(
– 4 חברים מזכים בהתמחות בחינם או 30% על דרגת הטריינר
3 . רישום מראש לתוכנית הלימודים הדו-שנתית – הנרשמים מראש לתוכנית כולה זכאים להנחה של 2,000
₪ משכר הלימוד של קורס מסטר פרקטישינר. ניתן להצטרף לקורס עד למפגש החמישי, ומשתתפים
שנרשמו מראש לשנת לימוד אחת יכולים לשנות זאת לשנתיים ועדיין לזכות בהנחה זו. עד המפגש ה- 25
בקורס ניתן לבטל את ההרשמה לשנה השנייה ולקבל החזר כספי מלא עבורה, ולוותר בכך על ההנחה.
פתיחת קורסים, החזרים כספיים ונוהל קורונה
1 . מכללת רטר שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס כאשר התנאים הנדרשים לקיומו אינם מתקיימים.
מכללת רטר מתחייבת לעשות את המרב כדי לפתוח כל קורס כמתוכנן.
2 . דמי ההרשמה מוחזרים רק כשהקורס מתבטל או כשהמועמד לקורס לא עבר את ריאיון הקבלה.
3 . ניתן לפרוש מההכשרה לדרגת פרקטישינר אחרי המפגש הראשון ולשלם רק עבורו סכום של 350 .₪
במקרה זה הפורש יכול לשמור את כל הספרות המקצועית שקיבל. משרדי המכללה ינפיקו לפורש מכתב
המאשר ששילם 380 ₪ דמי הרשמה + 350 ₪ עבור המפגש הראשון. סכום זה ) 730 ₪( יעמוד לזכותו
לקורס עתידי במכללה. לאחר המפגש הראשון, אין עוד החזר כספי.
4 . הנרשמים לשתי הדרגות יכולים שלא להמשיך לדרגת המסטר, ולהודיע על כך עד למפגש ה- 24 בקורס
הפרקטישינר. לאחר מכך ייסגר הרישום לקורסי המסטר ולא יהיה החזר כספי עבורו.
5 . כחלק מתוכנית הלימודים אתם זכאים להשתתף בסמינרים הצופן החדש )סוף דרגת הפרקטישינר(
ותרפיית קו הזמן )סוף דרגת המסטר פרקטישינר(. אם אין באפשרותכם להשתתף באחד הסמינרים בשנה
שבה למדתם, עליכם להודיע על כך עד עשרה ימים לפני מועד קיום הסמינר למשרדי המכללה, ובכך
תישמר לכם הזכות להשתתף בסמינר זה בשנה שלאחר מכן. משתתפים שלא יודיעו על אי הגעתם לא
יוכלו להשתתף בסמינר בשנה הבאה.
6 . בקורסי המסטר פרקטישינר, ה- NLP Trainer וכל הסדנאות וההתמחויות מטעם מכללת רטר – אין כל
החזר כספי בעת פרישה.
7 . אם בשל הגבלות הקורונה לא יתאפשר קיום קורס באופן פרונטלי, לא יבוטל הקורס אלא יימשך בזום,
מצב זה אינו עילה לביטול ההשתתפות בקורס. בסוף ההכשרה ייספרו
השיעורים שנלמדו בזום והמכללה תזכה אותך ב- 10% משכר הלימוד עבור שיעורים אלה.
קורס מסטר פרקטישינר וקורס ' NLP Trainers Training '
מכללת רטר אינה מתחייבת לפתוח קורסי המשך בכל מקום שבו התקיים קורס פרקטישינר. במידת הצורך,
לשם פתיחת קורסי המשך, מאוחדים מספר קורסים הקרובים זה לזה גיאוגרפית. מכללת רטר תפרסם באילו
מקומות מתוכננים קורסים מוקדם ככל האפשר על סמך הרישום המוקדם.
הפסקת לימודים
1 . מכללת רטר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של משתתף שלפי שיקול הדעת של המכללה
אינו יכול להמשיך השתתפותו בקורס. הפסקת הלימודים יכולה להתרחש בכל שלב בקורס.
2 . מכללת רטר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל לקורס מסטר פרקטישינר משתתף שסיים את קורס
פרקטישינר.

מתעניינים ב-NLP ודמיון מודרך? בואו לחוות את זה מקרוב!

נגן וידאו
דילוג לתוכן