הדרך הדרומית

MakeThumbnail 71MakeThumbnail 71

מרכז העוסק בתחומים

שונים של מודעות, תנועה ומגע
במטרה לתת כלים
לצמיחה והתפתחות אישית, יכולת
התבוננות בחיים, והתחברות לשקט
ולרגיעה בעיסוקי היומיום.